top of page

MÜŞTERİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


 
Oliga Makina Elektornik İthalat ve İhracat Sanayi ve Limited Şirketi (“OLİGA”) olarak kişisel verilerinizin işlenmesi konusuna büyük hassasiyet göstermekteyiz. İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10 uyarınca, müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenmesi süreçlerine ilişkin hazırlanmıştır.


Veri Sorumlusu Kimdir?
KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla OLİGA tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve çerçevede işlenebilecektir. Konuya ilişkin detaylı www.oliga.com.tr‘de yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz.


Kişisel Veri Nedir?
KVKK uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu kapsamda müşterilerimizin kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, talep/şikayet/itibar verisi, görsel ve işitsel verileri, işlem bilgisi, hukuki işlem bilgisi ve finans bilgisini aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK’ya uygun olarak işlemekteyiz.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?


OLİGA tarafından elektronik veya fiziki yollarla toplanan kişisel verileriniz:


Denetim, etik faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,
Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
İletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetleri,
İş, denetim ve kalite yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
İşlem ve hizmet güvenliğinin sağlanması,
Mal alım, satım, satım sonrası süreçlerine ilişkin faaliyetlerin yürütülebilmesi,
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve etkin bir müşteri hizmetinin sunulması,
Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
Talep ve şikayetlerin takibi,
Ürün/ hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilebilmesi amaçları ile
KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz OLİGA ile kurduğunuz sözleşmeler, yaptığınız yazışmalar, sözleşme görüşmeleri, internet sitesi, çağrı merkezleri, e-mail ve yahut bilginiz dahilindeki OLİGA iş ortakları, tedarikçileri, veri işleyenleri aracılığı ile elektronik veya fiziki yollarla elde edilmektedir.


Fiziki ve/veya elektronik yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişi tarafından verinin alenileştirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile OLİGA’nın meşru menfaatinin gerektirmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.
İşbu toplama faaliyeti esnasında, ilgili işleme sürecinin KVKK m.4’te yer alan ilkelere ve KVKK m.5 ve m.6’da yer alan şartlara uygun olması için elimizden gelen hassasiyeti gösteriyoruz.


Kişisel Verilerinizin Aktarım Amaçları Nelerdir?
Kişisel verileriniz gerektiğinde ve faaliyetin zaruri kıldığı ölçüde, yurtiçinde ve/veya yurtdışında, OLİGA’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması, icrası, OLİGA ve OLİGA ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde, KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerine uygun şekilde ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde; kişisel verilerin güvenliğini temin eden karşılıklı taahhütler altında iş ortaklarımız ile, OLİGA’nın danışmanlık hizmeti aldığı mesleki danışmanlar, muhasebeciler, bağımsız denetçiler, mali müşavirler, avukatlar, arşiv hizmeti veren kuruluşlar, bilgi teknolojisi uzmanları ile yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacı ile tedarikçilerimiz, hukuken yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar ve hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.


KVKK Kapsamında Haklarınız
KVKK m.11 uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

DD.İK.06/18.08.2021/Rev:00

bottom of page