top of page

GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ/ÇALIŞANI- İŞ ORTAĞI – TÜZEL KİŞİ TEDARİKÇİ YETKİLİSİ/ORTAĞI AYDINLATMA METNİ

Oliga Makina Elektronik İthalat ve İhracat Sanayi ve Limited Şirketi  (“OLİGA”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi;

 • aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda,

 • tarafınız ile kurduğumuz iş ilişkisi ve ticari ilişki kapsamında,

 • bizimle paylaşmış olduğunuz en güncel ve doğru veriler çerçevesinde,

 • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

toplayacak, kaydedecek, depolayacak, saklayacak, yurtiçi/yurtdışında aktaracak ve hukuka uygun şekilde işleyeceğiz. 

Tarafınızca, aramızdaki iş ilişkisine yahut ticari ilişkiye istinaden OLİGA ile paylaşılan ve OLİGA tarafından işlenen kişisel veriler şu şekildedir:

Kimlik Bilgisi

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, ehliyet fotokopisi vs.

İletişim Bilgisi

Adres, e-mail adresi, iletişim adresi, KEP adresi, telefon numarası vs.

Özlük Bilgisi

SGK giriş bildirgesi ve görevlendirme belgeleri, işe başlama tarihi vs.

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli makamlarla yapılan yazışma bilgileri, dava dosyası bilgileri vs.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi

Tedarikçi ve/veya yetkilileri/çalışanları/ temsilcilerinin giriş çıkış bilgileri, kamera kayıtları vs.

Finans Bilgisi

Bilanço bilgileri, banka bilgisi, vergi numarası, kredi ve risk bilgileri vs.

Sağlık Bilgisi

Muayene raporları

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi

Adli sicil kaydı.

Diğer

Plaka bilgileri, vekaletname bilgileri, imza sirküleri vs.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SEBEPLERİ

OLİGA olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, tarafınızla yapılan sözleşmenin ifası, kanunlarda hüküm altına alınmış sebepler (Vergi Usul Kanunu m.229 vd., Türk Ticaret Kanunu m.18/3 vb.), tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi kaydı ile OLİGA’nın meşru menfaatinin gerektirmesi halinde siz tedarikçilerimizin ve/veya yetkililerinizin/çalışanlarınızın/ temsilcilerinizin kişisel verilerini, tarafımıza sözlü, elektronik, fiziki ortamda iletilmesine istinaden ve/veya OLİGA tesis, şube ve yerleşkelerinde bulunan kameralar aracılığıyla fiziki veya elektronik olarak toplamaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz OLİGA tarafından şu hallerde işlenmektedir:
Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi ve koşullarının yerine getirilmesi için;

 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

 • Hizmet ve işlem güvenliğinin sağlanması,

 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülebilmesi,

 • Kanuni ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

 • Lojistik faaliyetlerinin sürdürülmesi,

 • Mal alım, satım, üretim, operasyon ve satış sonrası süreçlerinin yürütülmesi,

 • Operasyon güvenliğinin temini,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

 • Stratejik planlama ve risk yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Tarafınızca OLİGA’a tedarik edilen mal ve/veya hizmete ilişkin iş ve işlemler ile kalitenin kontrolü,

 • Tedarik faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi,

 • Tedarik sürecinin yürütülmesi,

 • Tedarikçiler, iş ortakları, üçüncü taraflar ve müşteriler arasında iletişim sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yine OLİGA Veri İşleme, Veri Saklama ve İmha Politikalarımızı uygulamak açısından hukuka uygun ve gerekli olduğu takdirde işlenebilir. OLİGA tarafından savunma hakkının etkin bir biçimde kullanılabilmesi için Bilgi Edinme Hakkındaki Kanun veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan başvurunun usulüne uygun cevaplanabilmesi için ilgili başvuru ve yargılama süreçlerinde hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.

Görsel ve işitsel kayıtlarınız, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin denetimi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynak güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. (Konu hakkındaki detaylı süre tablosuna VERBİS üzerinden ulaşabilirsiniz.)

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz gerektiğinde ve faaliyetin zaruri kıldığı ölçüde yahut açık rızanıza istinaden, OLİGA’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması, icrası, sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülebilmesi, belirli kamu otoritelerinin zorunlu kılması, iş sürekliliğin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülebilmesi, OLİGA’ın ve OLİGA ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde; yurtiçinde ve/veya yurtışında, kişisel verilerin güvenliğini temin eden karşılıklı taahhütler altında, OLİGA’ın danışmanlık hizmeti aldığı mesleki danışmanlar, muhasebeciler, bağımsız denetçiler, mali müşavirler, avukatlar, bilgi teknolojisi uzmanları ile yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacı ile iş sağlığı ve güvenliği şirketleri ve bu şirketlerin yetkili kıldığı uzmanları ve gümrük müşavirleriyle, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlarla ve özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ

KVKK m.11 uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

bottom of page